Podmienky používania aplikácie www.krizovky.digital

 1. Aplikácia je na adrese www.krizovky.digital.
 2. Prevádzkovateľ aplikácie je Ing. Jozef Rusňák - Graphy Studio, Federátov 6500/10, 080 01 Prešov, IČO: 43 319 793
 3. Táto aplikácia nie je v žiadnom ohľade sponzorovaná, podporovaná, organizovaná, prevádzkovaná alebo prepojená so spoločnosťou Facebook. Informácie o sebe poskytujete spoločnosti Ing. Jozef Rusňák - Graphy Studio, a nie Facebooku.
 4. This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by, or associated with, Facebook. You are providing your information to Ing. Jozef Rusňák - Graphy Studio, and not to Facebook. The information you provide will only be used for contacting winners and promotional purposes.
 5. Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu ich spracúvania, a to nasledovne:
 6. Súbory cookies. Prevádzkovateľ používa na webovej lokalite www.krizovky.digital súbory cookies. Súhlas s používaním súborov cookies môžete udeliť zakliknutím príslušného políčka v lište, ktorá sa vám automaticky zobrazí pri návšteve tejto webovej lokality.
 7. Spracúvané osobné údaje sa uchovávajú v nevyhnutnom rozsahu a vo forme, ktorá umožňuje vašu identifikáciu najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na naplnenie účelu, na ktorý sa spracúvajú. Následne Prevádzkovateľ zabezpečí bez zbytočného odkladu likvidáciu (vymazanie alebo anonymizovanie) Vašich osobných údajov v zmysle nariadenia a zákona.
 8. Vaše osobné údaje sú v bezpečí, pretože ich spracúvanie sa uskutočňuje automatizovane prostredníctvom informačného systému Prevádzkovateľa a prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručujúcich bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov. V tejto súvislosti je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvaním vašich osobných údajov na základe písomnej zmluvy poveriť tretiu osobu disponujúcu adekvátnou personálnou, technickou, organizačnou a odbornou spôsobilosťou, ktorá bude ako sprostredkovateľ spracúvať vaše osobné údaje v súlade s nariadením a zákonom v mene Prevádzkovateľa.
 9. Týmto vás oboznamujeme s právami a právne významnými skutočnosťami spätými s ochranou vašich osobných údajov, ktoré vyplývajú z príslušných ustanovení nariadenia a zákona:
 10. Osobitne vás upozorňujeme na právo namietať spracúvanie osobných údajov, v zmysle ktorého máte možnosť
 11. Rovnako vám dávame do osobitnej pozornosti, že máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Za odvolanie súhlasu vo vzťahu ku konkrétnej službe sa považuje taktiež zrušenie zaregistrovaného kontaktu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Ak ste odvolali svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, Prevádzkovateľ zabezpečí bez zbytočného odkladu likvidáciu (vymazanie alebo anonymizovanie) vašich osobných údajov v zmysle nariadenia a zákona.
 12. Uplatňovať svoje práva alebo klásť otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov môžete na základe žiadosti zaslanej priamo Prevádzkovateľovi alebo zodpovednej osobe ustanovenej Prevádzkovateľom, a to prostredníctvom niektorého z nižšie uvedených kontaktov alebo iným vami zvoleným spôsobom:
 13. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť aplikáciu, alebo ju úplne zrušiť aj bez udania dôvodu.
 14. Aplikácia je poskytovaná ako je, prevádzkovateľ v žiadnom prípade neručí za akúkoľvek škodu spôsobenú používaním aplikácie.

« späť na krížovky